Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy                                         ul. Kościuszki 73, pokój nr 11, 26-680 Wierzbica, tel. 48 618 24 21

            Przemoc domowa to zjawisko, które może dotknąć każdego. Obok problemów alkoholowych jest jednym z najpoważniejszych zaburzeń życia społecznego. Niesie ze sobą dotkliwe konsekwencje dla osób pozostających w jego zasięgu-ofiar, sprawców, a także świadków. Skutki te dotyczą różnych aspektów życia (sfery emocjonalnej, fizycznej, społecznej, intelektualnej, seksualnej, prawnej) i mogą rzutować na dalsze funkcjonowanie tych osób. Niestety wiele osób nie potrafi powstrzymać swoich agresywnych zachowań lub potrzeby kontroli i dominacji nad drugą osobą, przez co cierpią całe rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej prowadzą zintegrowane działania mające na celu zatrzymanie przemocy i wsparcie rodzin z grupy ryzyka.

            Pomoc w przezwyciężeniu problemu przemocy domowej w twojej rodzinie uzyskasz:

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15 gdzie pracownicy Ośrodka mogą też uruchomić procedurę Niebieskiej Karty, która prowadzona jest w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego i ma na celu zaangażowanie odpowiednich specjalistów w pomoc całej rodzinie. W tym celu możesz też skontaktować się z pracownikiem socjalnym ze swojego rejonu lub bezpośrednio z przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego lub zastępcą przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Będziesz mógł skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologa specjalizującego się w pomocy osobom doznającym przemocy domowej lub osób nadużywających alkoholu.
 • w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym w każdy piątek w godzinach 13:00 – 19:00w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (parter – naprzeciwko pokoju nr 12), punkt działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskasz stosowną pomoc, jeśli Ty lub którykolwiek członek twojej rodziny boryka się z problemem alkoholowym i/lub występuje problemem przemocy domowej
 • w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00, finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • dzwoniąc na Ogólnopolski numer Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" tel. 800-12-00-02, czynny przez całą dobę.

            Z dniem 21 czerwca 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 535) która wprowadziła wiele znaczących zmian:

 • nazwę przemocy w rodzinie zastąpiono nazwą przemocy domowej
 • została rozszerzona definicja przemocy o przemoc ekonomiczną i cyberprzemoc
 • wprowadzono nową kategorię osoby doznającej przemocy – dziecko będące świadkiem przemocy
 • Zespoły Interdyscyplinarne będą zwoływane nie rzadziej niż raz na 2 miesiące oraz wprowadzono obligatoryjny udział członków w posiedzeniach zespołu
 • Zespół Interdyscyplinarny ma obowiązek kierowania osób stosujących przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych
 • wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji rodziny po zakończeniu procedury przez okres 9 miesięcy

            Zgodnie z obowiązującym obecnie brzmieniem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:

 1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej;
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową;
 3. zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

            Wszystkie wyżej wymienione działania, mają na celu skuteczniejszą ochronę ofiar przemocy domowej, ograniczenie występowania zjawiska przemocy na terenie Gminy Wierzbica poprzez zintensyfikowane działania profilaktycznych, niezwłoczną interwencję przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Diagnostyczno-Pomocowe funkcjonujące w ramach ZI.

            Pamiętaj zgłaszając przemoc jesteś objęty ochroną prawną, zespół specjalistów (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, funkcjonariusz policji, kurator, prawnik, pielęgniarka) zapewnią Ci stosowne wsparcie i ochronę, twój przypadek będzie rozpatrywany tylko przez osoby mające stosowne upoważnienia od Wójta Gminy Wierzbica do prac w Zespole Interdyscyplinarnych lub od Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego dla pracy w grupach diagnostyczno-pomocowych.

                        PRZEWODNICZĄCY ZESPOLU INTERDYSCYPLINARNEGO w Wierzbicy

mgr Piotr Pyrka                                  

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny